סימניות
םיזר שיא יקחשמ

םיזר שיא יקחשמ

Samy-preuzhasny טנרטניאב הזר שיא םניח םיקחשמ קחשמ התא םא ,הארתש המ תמועל .הלפאה ךותמ טקשב בנגתהל ,םייארפ ,םירדוק תורעי הפידעמ וז תצלפמ .רופא ,קלח רוע ,ףא וא הפ ,םייניע םוש וארנ אל וינפ .קוחר התא םא םג ,ךתוא סופתל תוטושפ ויתועורז ,לבא תפילחב שובל ,הזר ,הובג אוה .דורשל אל והשימ םישגופ רשאכ .ךתוא ףודרי הז ,ותוא דוצל התאש ןמזב .דשה תדמשה ידכ דע הבושתה תא אוצמל רוזעל ואצמנ תורעה ילוא

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הזר שיא לפי קטגוריה:

Mrachnye םידיחפמ םיקחשמו Slendermen

.ריבסהל השק הזו ,תמסרופמ תצלפמל המוד וניא הז ות .דחוימ והשמ אוה ,הזר ךא ,ןבומ אוה ששחה ,םימד יבינ דפרע וא באז-םדא לש ךויחה תא .םוקמ לכב ףפוכל לגוסמ היהו ,שימגו דואמ תוכורא תועורזו הזרו הובג דואמ ,העונת אל .קפסב לטומ אל ולש עשורמה עבטה לבא ,אב אוה הפיאמ עדוי אל דחא ףא .היתודוס םימרפנ לא ברקתהל תוסנל םדאה הזר קחשמה תא קחשל ןכומ ,םיטויס לש םידחופ

.תונרקסה לע רתוי רמוא בצמה תא עיגרהלו תצק ושאר תא ןיכרה .ולש םיטויסה בר ןמז ךשמב הלילב ןכמ רחאלו ,ינרמויה רוחה ךותל לכתסמ ינא וליאכ ,ע

.תוכוראה וידיו ,אבה הזר םדא הניבמ אל ןורחאה עגרה דע וילא וכשמנ רבכ יכ ,תובקע ר .עדוי אל דחא ףא ,הזר ןברוק םלענ הפיא .טנרטניאב Man הזרה קחשמה ךלהמב םיזמר המכ אוצמל וא ,םדאה לש םתוחה תא תוארל לוכי

.דיצ לש לודג בבוח אוהש וחכשת לא ,ויתובקעב .ךלהמ עוציב ,דירטהל ליחתמ קחשמה רשאכ קרו ,חרחרמ ,םינועש ,םילולסמ הטמל אוה ,הפק

.תורחת"תויעבט תונומת תריצי"ףתתשהל ותעדב שוחנ ,ךרדה לע םידבוע רשאכ ,ןסדונק קירא .םדא לש ןיע תיארמ קינעהל םימעפל םימורופב דהוא ,המיא יטרס ,הרדסב לבא ,הזר שיא ן .עשורמ ףוצרפ ול רייצל םידדועמ םינקחשה ובש תויורשפא שיו ,םירוחש םירוח וליפאו ,ת .םידלי לש תוצובק וליפאו םישנא הברה לש תומלעיהל םרג ימ תא סורהל תוסנל ידכ קשנ י .יתועמשמ ןפואב ךייח תא לקלקל ליבוהל הרזע תשרוד הניא תצלפמה ומצע

:ךל שי ,רופיסב .םירזגל וצצופ םה םימעפלש ,תויראשהו תומצעה ףוסיא ידי לע לבקל לוכי התא ,ולש הרוא .תצלפמה לא רתוי בורק התאש לככ ,ךלש ןעטמה תא ךפוה אוהש לככ .עגר לכב הלעפהל םינכומו םיריהז תויהל םיבייח ונחנאו ,תברקתמ תנכוסמ התוממ

.בושח ץפח ספספל אל ידכ ,חטשה תא דומלל םיבייח תוריהזב ונחנאו ,בטיה םיווסומ םיפד .גנידופ לש תונמ 10 ףוסאל החירבה תעב לבא ,הקינאפל סנכיהל לוכי התא ,תודח םייניש

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more