סימניות

משחק יעקרק תת רקנוב :תומל בייח ןמרדנלס באינטרנט

                                  Slenderman Must Die: Underground Bunker קחשמ

יעקרק תת רקנוב :תומל בייח ןמרדנלס

Slenderman Must Die: Underground Bunker

.הנטק תיאקירמא הרייע דיל םקוממ שוטנ יאבצ רקנוב .וידיסח םע דחי וב בשייתה ןמרדנלס רחאה ימלועה רוציהש םירמוא םה .רוזאה יבשות לע םילבחמו הלילב םיאצוי םה םשמ .םש אצמנש ימ לכ תא סורהלו הזה רקנובל סנכיהל ךרטצת ,Slenderman Mu .וידיב קשנ םע היהת םכלש תומדה וב ,םכינפלש ךסמה לע עיפוי רקנוב רד .עיגהל ךירצ אוה ןאל רוביגל דיגת ,הרקבה ישקמ תועצמאב .תוריהזב ביבסמ לכתסה .גורהל שאב חתפו ךלש קשנה תא וילא ןווכ ,ביואב ןיחבמ התאש עגרב .ונממ וכלשוהש םיעיבגה תא ףוסאל לכותו תודוקנ לבקת ,ביואה תגירה רח .םינוש םינומטמ שפחל חכשת לא ,ןכ ומכ .םינוש קשנ ילכו הנושאר הרזע תוכרע ,תשומחת וריתסי םה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more