סימניות
Builder יקחשמ בוב

Builder יקחשמ בוב

.היצמינא תרדס לע לכתסהל רשאמ תוחפ אל ןיינועמ יאנבה בוב םניחב תשרב םיקחשמ קחש .קזנ לכ ןקתת בוב ןוטב לברעמ יזיד רוביג רוגעה יטפול ,Mac רופחד םע .ףתכה לע הז לכ לבא ,תנכוסמ הדובע םימעפלו ,בכרומ ,יניצר םישל םירבח ינפל .םינבא לש הרובח תאשל ,רובשה לטרגאה תא ףוסאל ,לודג היינב רתא ףתתשהל ,םימסרכמ רט .רוטקרטה לע םיצורמב קלח תחקל ףיכ תויהל לוכי התא ,ועציבש תולועפ לכ רשאכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יאנבה בוב לפי קטגוריה:

Igry ססובמ יאנבה בוב multika

.הלש םימעטהמ םיילאוטריווה וידיסח תא בוזעל בורקב ,ןיינעמ רופיס דוע שי רשאכ .רזו ימוקמה רוציי לש הבוטו תונשי תורוטקירקה תאו ,שרוד אלל ראשנ אל .םיאישה לכ תא רבש ,(100 תוחפל שי) תורחא תונידמל םיגדהל אוה רשא ,1999 יטירבה .ןפי ,הינמרג ,ילרטסואה ךרה הכזו תיבב תירלופופ הכפה היצמינא
2001 תנשבו ,הנממ םלעתהל היה ןתינ אל וז תושגרתה .תויומדה תחא עימשהל ףתתשה ןו'ג ןוטלא םסרופמ תאו ,אלמ ךרואב הרוטקירק ררחוש רבכ .םיגתו ,םיעוצעצ ,םימובלא ,םירפס ,םירטסופ ,תורכזמ ,םיקסיד :םירחא םירצוימה םירצו

.םתוא רוכזל קר ואוב לבא ,רופיסה ירוביג תא ריכמ התאש קפס ןיא

.רתוי תונוכנ תוטלחה אוצמל ךל תרזוע תימיטפוא השיג ,םיהולא אוה ןיינבה !הז תא תושעל םילוכי ונחנא":אוה וילע ביבחה וטומה !הז תא תושעל ךרטצנ " .דע לועפל ליחתהל הנוכמה ןכמ רחאלו ,דבוע אל והשמ יכ הרוק הז לבא ,קלח ךלוה הדובע .רבשמה לע רבגתהל םירבחל רוזעל ידכ תונוכנה םילימה תא אוצמל הלאכ םיבצמב בוב .עויס קינעהל והשימ שי ,םינימאה םירבחה רפסמ שי ,תויבויח תולועפו תובשחמ לע רומשל .התאש הממ רתוי ריזחהל םיסנמ םה ןכלו ,םירחאל סחייתהל התא ןכ ךיא .הז ןויער ידי לע תוריהמב הארשה היהת התאו ,םניחב קחשל יאנבה בוב קחשמה תא לחתה

.לודג הנבמ תיינב וא קלח לטרגא – תונבל ליחתהל הפיאמ הנשמ אל הז .בל תמושתל יואר ןוויכ לכל ,הלשמ םיטרפ הרקמ לכב ןוויכ שי .תועמדב התוא אצמו ידנוו ןכשה הארנ בוב דחא םוי
.בנז בוהאה לטרגאה יתקלדהו ,הקעמה ךרואל םשוגמ דעצ הלש בבושה לותחה יתררבתה .תושעל לוכי ינא המ עדוי אל ידנוו ,םיסיסרל הצפנתה תיכוכזה .ךיפה יתלב וניא רבד םושש הנקסמל עיגהל קזנה תא קדבו תוריהמב היישות בוב .הזכ רדסב הדובעל רזועל קוקז אוה לבא .ידנוו ךויחה תא ריזחהל תנמ לע לטרגאה לש םיקלחה לכ תא קיבדהלו רבחל רזע .הייח לש רדסהב קלח תחקל טילחה אוה ןכמ רחאלו ,בוב בהוא שממ הז
הדלי .םומיחל תורוניצ חינהל ךרוצ שי ,םיענו םימח היה התיב רק ריווא גזמ לש ותעגה ידכ .עגרכ רתויב בוטה םשוימ תכרעמה לש קלח הזיא עיצי אוהו ,הז תא תושעל ךל עיצמ אוה .היסומלרדנאב םה בוב לש םילכ ,הדובע לש ךורא םוי ירחא
.םוקמל םריזחהל ינויגה הז .הדיפקב םתוא ץיפהל ךירצ טושפו ,טקייבוא לכ לש הרוצב ההכ ןמיס היה םידעה ןכוד לע .םילזאפה תא בוב םע תונומת ףוסאלו םינכשה רוזעל ,רוטקרט ץורמ ןגראל ,םיחפב םימסרכ

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more