סימניות

משחק םיימשל קאטס :יאנבה בוב באינטרנט

                                  Bob the Builder: Stack to the sky קחשמ

םיימשל קאטס :יאנבה בוב (Bob the Builder: Stack to the sky):

.הנוב הווחש רתויב בוב .םילודג םיקחש דרוג תושגה םיקהל היהי אוה ,םויה .הבוגל היינב שי ובש הדימה הנק אוה ךסמה לע לאמשמ .רתויב הובגה ןיינבה תא תונבל תוסנל םירמוחב שומיש תרטמ .יוארכ םיצפח םקמל ןויגיהה תויונמוימ תועצמאב .דיספמ התא זאו ,סורקל לולע ןיינבה ,תועט השוע התא םא .הלודג החלצה גישהל לכויו תורחא תורטמל היינב ירמוח שמתשהל רוזעל רוריבב היינב תו
" "