סימניות

משחק חולשמ שאד :יאנבה בוב באינטרנט

                                  Bob the Builder: Delivery Dash קחשמ

חולשמ שאד :יאנבה בוב (Bob the Builder: Delivery Dash):

.וירבחו בוב ונמזה רתויב םיבושחה םיטקיורפה דחא היינבל .רתויב תובכרומה תומישמה תא םיספות רשא םיסונמ םינוב םה .םירסחה םירמוחה תא ףוסאל ךרוצ שי היינבה ינפל .רתאה יבחרב םירזופמ םלוכ .רובעי וילעש שיבכה תא חינהלו רוטקרטה תא ליעפהלו ליחתהל .היינבה רתא תא איבהל ךירצ התאש םהו ,הביתב הנלקתית ולש תועונתה ומכ .םילושכמ םע שגנתהל אל ידכ לולסמ תוקנל בוקע
" "