סימניות

משחק בוב לש םילכה זגרא :יאנבה בוב באינטרנט

                                  Bob the Builder: Bob's Tool Box קחשמ

בוב לש םילכה זגרא :יאנבה בוב (Bob the Builder: Bob's Tool Box):

.ולש םיבוהאה םילכה לכ תא הליכמ רשא ,ולש הדווזמה םע דרפנ אל בוב .עוריאה לכל םיישומיש ויהי םה .םילכה תא ןיבהל םכל ורזעיש םירועיש המכ ןתונ אוה .םיגרבה קודיה ליחתהלו גרבמ חק .תועקורמ םיינרופיצה הבש שיטפ ןוגכ ,אבה ילכה תא רובעל לוכי התא ,nabete די רחאל .םיגרב חודקל ,רוסמ ,ןאכ חכונ ןכ ומכ .ןקתל ךמצע קוסעל ולכוי םהב שמתשהל דמל
" "