סימניות

משחק שלושמ גנו'גהמ באינטרנט

                                  Triple Mahjong קחשמ

שלושמ גנו'גהמ (Triple Mahjong):

.םכתחפשמ םע הנהמ ברעל תמלשומה תפסותה היהי הזה ססותה גנו'גהמ לפיר .ןיינעמ רתוי לבא ,םיפלקה הדש תא תוקנל - השק המישמ ןתונ הז .עקרה תא תונשל ולכות ,קחשמה תא ןווגל ידכ .זמרב שמתשה וא תונומתה תא בברע ,טשפל ידכו .הזה לזאפה םע ינהית
" "