סימניות

משחק גיבורים של גרוטאות באינטרנט

                                  Scrap Metal Heroes קחשמ

גיבורים של גרוטאות (Scrap Metal Heroes):

.םייתימאה תומיע ןיידע ורקב אל רשא ,םיטובור לש אבצה דקפמ - התא .תוריהזב ילימ תוארוהה תא אורקל ןיכהל ךירצ התא זא ,בורקב וזכ תונמדזה .ןימימ ברקתמ ,ושגפנ םייואר םיבירי םה יכ םיקורי םישלושמ תכתמ ימחול לע תוגוצתל .קזח קשנ עויס םתוא חולשלו םיטובור לש יונישה תא רפשל וחכשת לא
" "