סימניות

משחק ד 2 תינוריע הינח באינטרנט

                                  City Parking 2d קחשמ

ד 2 תינוריע הינח (City Parking 2d):

.םוי ידמ םבכר לש הינחה תייעב םע םידדומתמ בכרה יגהנ לכ טעמכ .הזב םהל רוזעי City Parking 2d קחשמב התא םויה .םכינפלש ךסמה לע עיפוי שיבכב םיוסמ עטק .אצמת ךלש תינוכמה םיוסמ םוקמב והשפיא .תוריהזב ביבסמ לכתסהלו בוחרב עוסנל ךרטצת .וילא ברקתהל ידכ ךתינוכמ תא תוזירזב ןרמתל ךרטצת ,דחוימב ןמוסמ םו .רוריבב םינמוסמה םיווקב תינוכמה תא ורצע ןכמ רחאל .קחשמב אבה בלשל ךישמתו תודוקנ לבקת תאז השעתש עגרב
" "