סימניות

משחק דדוב לצ באינטרנט

                                  Lonely Shadow קחשמ

דדוב לצ

Lonely Shadow

.הסיל םשב הדומח הריעצ תולעבבש רפכה הצקב הנטק הווח שי .תבזילאו הרברב :תופי תונב יתש םע הרג איה .ונדבוא לע הלבאתה החפשמהו תוימואתפב רטפנ םהיבא ,הנורחאל .וחילצה םהו ,תיבה קשמ תא להנל הלחהו היתוחוכ תא הפסא איה הרהמ דע .םינוגה םייחל הקיפסמ התסנכה ךא ,הנטק םהלש הווחה .דחא עוריאמ תגאדומ התייה הזיל הנורחאל ךא ,ליגרכ ךישמה לכה .םתיבב עיפוהל הלחה םיאפר חור .והשמ רמול הסינו ונשי םידליהשכ הלילב עיגה אוה .דדוב לצכ דדונש ,חונמה הלעב לש וחור וזש הניבה זאו ,הלהבנ הרוביגה .םוקמ ומצעל אצומ אלו לבוס אוה ןאכמו קסע הזיא םייסל ול רשפיא אל י .דדוב לצב הל רוזעת התאו ,הדובאה המשנה תא קיזחמש המ תא אוצמל ול ר
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more