סימניות

משחק תוצצפ לומ רוח באינטרנט

                                  Hole vs Bombs קחשמ

תוצצפ לומ רוח (Hole vs Bombs):

.םכלש הבוגתה תוריהמו בשק תא קודבל ולכות Hole vs Bombs שדחה תורכמ .םיוסמ בחורב רוח אצמי וילע קחשמ הדש עיפוי םכינפלש ךסמה לע .הרקבה ישקמ תועצמאב תמיוסמ תוריהמב קחשמה הדש ביבס ותוא זיזהל לוכ .תוריהמב ולפייש ,הלעמלמ ועיפוי םיטקייבוא .רוח םהל ףילחהל איה ךלש המישמה .תודוקנ םרובע לבקלו םיצפח סופתל ולכות ךכ .וללה םיטקייבואה ןיב תוצצפ אוצמל ןתינ יכ רוכז ךא .םתוא סופתל לוכי אל התא .בוביסה תא דיספתו שחרתי ץוציפ ,דחא תוחפל ספות התא םא
" "