סימניות

משחק באינטרנט

                                  Youtubers Saw Game 2 קחשמ

(Youtubers Saw Game 2):

.םינוש םיקחשמ קחשל בהוא דואמ רשא םירבח לש הרבח םע ריכנ ונא ,2' סמ קחשמ Youtube .םימיוסמ םיטסוקב םהלש דיה תא תוסנל לוכי דחא לכ ובש שדח ןתיב חתפנ םיעושעשה קראפ .הז רודיבב םכילא ףרטצנ ונא .ףוסל עיגהלו תומלואהו תונורדסמה לכ תא רובעל איה ולש המישמה .תורוגס תותלד חותפלו םימיוסמ םילזאפ רותפל ךרטצנ ,ךכ ונתושעב .םוקמ לכב םירזופמ ויהי רשא םיאשונ לש בחר ןווגמ רוזענ וז תרגסמב
" "