סימניות

משחק קוריה הנותחה ביבאה הכיסנה באינטרנט

                                  Princess Spring Green Wedding קחשמ

קוריה הנותחה ביבאה הכיסנה (Princess Spring Green Wedding):

.לודג עוריא ,הנטק הנטק הכלממב רחמ .תנתחתמ איה הנא םהלש הכיסנה .הזה עוריאה לכ תא ןגראל הנותח קוריה ביבאה הכיסנ קחשמב התא .הז לכ תא תושעל ידכ ןוימדה תאו שארה תא סורהל ךרטצת התאו םיקורי םינווגב הרקי הז .הלמשה לש הלכה תא וליפאו םידע ףוסאל ךרטצת ,תישאר .ורחב םהש המ םהילע שובלל םהלש םעטה לע םהלש ןוראה ךותל לכתסהל ךירצ התא ,תאז תוש .םיטישכתו םיילענ רחבת הלמשה תחת רבכ .הנותחה סקט לש םוקמה תא טשקל ולכות ןכמ רחאל
" "