סימניות

משחק Removered באינטרנט

                                  GunBlood Remastered קחשמ

Removered (GunBlood Remastered):

.קשנ ילכ תרזעב ללכ ךרדב ורתפנ תויעבה לכ ,עורפה ברעמה לש םינמזב .םהמ דחא לש ותומ םע רמגנ ללכ ךרדבש ,ברק וד םישועו בוחרל םיאצוי ויה םירקובה ,ךו .הלאכ תוברקב ףתתשנ Remastered קחשמה GunBlood םויה .ביריה תאו ךלש תומדה תא וארי ךסמה לע התאש ינפל .שאב חותפל ביריה ותוא ןווכמ ךלש חדקאה תא ףוטחל ךרטצת ,תואה לע .הנושארה הייריה ןמ ביואה תא גורהל רשפאש בוט יכה ןווכל תוסנל .ןמזב קשנה תא ןועטל ךירצ התא יכ םג רוכז .ומצע תומי ךלש רוביגה ,תשומחתה תא ליעפמ התא םא ,לכה ירחא
" "