סימניות

משחק FRVR הרויה העובה באינטרנט

                                  Bubble shooter FRVR קחשמ

FRVR הרויה העובה (Bubble shooter FRVR):

.ךל הכחמ FRVR הרויה העובה ףיכ תועוב הרויה .לופית םהו דחי םיהז םירודכ רתוי וא השולש ףוסאל .ץוציפל ןותנ תויהל רומא רשא ,רוזאה תא תוארל ולכות הארמה תא ןווכמ רשאכ ,תוצצפ ה
" "