סימניות

משחק רטילוס באינטרנט

                                  Solitaire קחשמ

רטילוס (Solitaire):

.רייטילוס אבצה תודיחי תא ריזחהל בייח התא הז תאו םהלש אבצה תא ודביא םיסא לש םיס .םכינפל תחתפנ תניינעמ הנומת .םיאיבצמ - םיסא רסח םע םיפלק שי ,קוריה ברקה הדשב .סיטרכ םילרנג לש תודוכלמ תאצל ידכ םייטקט םיכלהמ בושחל .יחכונה םוקימה רובע ליעומ רתוי םה יכ םינוויכב תונומתה תא זיזהלו ןופיסה תא בברע .טקלטניאה תא רבחתש עגרב ,רצק ןמז ךות רהוטי חטשה .רגובמ דחא ירחא דימת םיריעצה תאו םיעבצה תא ףופחל ךירצ אל הרקמ לכב םיסיטרכ
" "