סימניות

משחק הווקת לש רולדגמ באינטרנט

                                  A Beacon of Hope קחשמ

הווקת לש רולדגמ (A Beacon of Hope):

.בורקה דיתעב ףוקתל הצור ולש םינכשה יכ תושדח לביק ךלמה ,לזוא םיוולש םימי .ונרובע יללכ דבועמ אובי דואמ בושח עדימ םויהו עדימ ץלחל ידכ םילעופ םילגרמ .המחלמ עונמל רשפאש הווקת לש ןרק יהוז .םיצעה ןיב םיידוסה תומוקמה דחאב ,רעיב הליבחה תא בוזעי ןכוסה .ביואה םירייס םיעיפומ םעפ ידמ שיו ,ילרטיינ בשחנ הזה חטשה יכ ,לק אל הזו ,הז תא .הווקת לש רולדגמ ב רותסמ םוקמ לש םוקמל וליבויש םיגת שפחלו אבחתהל ךרטצת ,טקשב ת
" "