סימניות

משחק / תמחולה הכיסנה באינטרנט

                                  The Princess Warrior קחשמ

/ תמחולה הכיסנה (The Princess Warrior):

.הז לע םהלש תוומל תכלל םינכומ ויה םישנא ,רבעב דואמ ךרעומ היה החפשמה לש דובכה .םיקזח םישנא הברה היה הז ,ןהיריקי לעו ,ןמצע לע ןגהלו קשנ תחקל תורענל ורשפא אל .הרירב התיה אל הדלמאו הישרקול :תוכיסנל לבא .םהיבא תא גורהל הצור הנכש הכלמממ ינדגובו ימומרע ,עשר ךלמ .הדובעה לע תורקי םינבא ול םלשי אוהו ,ריכש חצור רכש אוה .הקסעה תא רובשל ידכ ןח ינבא בונגל לבנה לש הריטל סנכיהל הצור תוכיסנה .םחולה הכיסנה קחשמב ץימא תונבה הרזע
" "