סימניות

משחק 3D הנוב ריע באינטרנט

                                  3D.City קחשמ

3D הנוב ריע (3D.City ):

.ףוחב לודג שרגמ לע ריעה תא תונבל .היישעתו רחסמ ,םירוגמ ינבמ תיינבל םיאנתה לכ םנשי .דורשי אל אוה ,בשות ילב ,השדח ריע חתפו שדח תיבל רובעל םישנא דדועל ידכ החונ תית .םניח חטשה תא תונבלו ביחרהל ,םלועה יבחרב עוסנל לכותש האיציו לודג הפועת הדש תונ
" "