סימניות

משחק וקודוס סקולד באינטרנט

                                  Sudoku Deluxe קחשמ

וקודוס סקולד

Sudoku Deluxe

.תויטמתמ תודיח תודיח לש םלועה ךותל לולצל ונא םויה .היצנגילטניאה תוחתפתה התרטמש קחשמה תא קחשל ידי לע בוט שמתשהל ידכ םהלש יאנפה תו .עודי הירוגטקב וקודוס יקחשמ אוה ,םיקחשמ לש הז גוסל סחייתמ טושפ וקודוס קחשמ סקו .הטושפ יד איה קחשמה לש תוהמה .ומצע לע ורזחי אל וללה םינותנה ,ךכ ,םיקיר םיבשומ םישרגמה םירפסמה תא אלמל ךירצ .םיכירצ אל םה הרזחו ,םימקוממ רבכ םירפסמה ,םימיוסמ תומוקמב יכ הדבועה לשב תכבוסמ .תומישמה יאנת לכ עוציב תעב תרבעומ המרה .תודוקנ ףוס חיוורת התא הז ליבשב .ןובשחב חקליהל םג הטלחהה לע איצוהל ךל שי העשה .רבכעה תועצמאב קחשמב תולועפ .םיקחשמ תירוגטקב בהואש דיחי ןקחש אל שידא בוזעי אלו ,רנא'זה לש תרוסמה בטימ יפ ל .קחשמו רישכמב התוא רידגהל החטבב זא .טנרטניאב וקודוס סקולד רשי קחשל לוכי התא .ןייטצמה ןקחשה ראות לע םירחא םינקחש םע תורחתהל תונמדזהה תא ךל ןתיי הז
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more