סימניות

משחק hex תחדק באינטרנט

                                  Hexa Fever קחשמ

hex תחדק

Hexa Fever

.עגמ ךסמ ינקתה רובע םיקחשמ לש רוצייב החמתמ רשא ,Softgames תחדקה ששה העודי הרבח .ףרוחה ידי לע טלשנ רודכה תא םש ,קוחר תודגאמ םלוע ךותל ונתוא עיבטהלו הרבחה תטיל .םח ץיק אובלו הנתשי םמלוע ללכב המ לע םולחלו שמשה תא םיאור אלו טעמכ םישנא .עקרקה לא םוחה תא ריזחהל ךרד אוצמל םיסנמ םיבר םיריעצ םימסוק .םירקוח םתוא לש דחא התא םאה .שורדה םסקה תא רוציל ול רוזעל לוכיש קיתע ץפח תיליג התאש יפכ .חולהמ עבצה ותואמ םינבאה תא ריסהל ךילע ךכ םשל .עבצ ותוא לש םירחא םינבא ןתוא תועצמאב תעצבתמ וז הלועפ .שרגמה ןמ םימלענ םה זאו ,תוכיתח המכ לע גרדל םיכירצ טושפ םה .םיסונובו תודוקנ ךל ןתנית ךכ םשל .הדשה תא קוחמל רהמ ךל םירזוע םה ,קחשמה ךילהתב שמתשהל ןתינ םיסונוב .הלעת המרה יכ ,השק רתויו רתוי הז תא תושעל היהי השדח המר לכ םע .רבכעב שמתשהל ולכות תויוליעפה לכ לוהינ .םילזאפ לש ןווגמ םע תולבל בהואש םינקחש לש הירוגטקב תדעוימ הששה קחשמ תחדק .השידא ךתוא ובזעי אל דנואסו הקיפרג ,קתרמ רופיס .ששה תחדק רובע העשמ רתוי עיקשהל שי יכ םיחוטב ונאו .קחשמהמ תונהיל טושפו ,ךלש םירישכמה לכ לע ותוא ןיקתהל ידכ רהמל זא .הנושארה היירישעב םיבוטה םינקחשה םוקמ תחקל תוסנל םג לוכי התא .רתאב םושרה םומינימה תא ריבעהלו טנרטניאב ןווקמ ןפואב קחשל ךירצ התא הז ליבשב לב !ןמזה תאו קחשמהמ תונהיל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more