סימניות

משחק םידלי :ידנק תא אוצמל באינטרנט

                                  Find The Candy Kids קחשמ

םידלי :ידנק תא אוצמל (Find The Candy Kids ):

.הפיו הלודג היירכוס חיוורהל ידכ השק דובעל ךירצ התא לבא ,םיקתממ םיבהוא םידלי .םיבוט אוצמלו תוחותפ תודיש ,םיטקייבוא לכ ריסהל וא ריבעהל ,יוצרה ףונימה לע ץחול .םיקיחצמ םיבכוכ ףוסאלו אוצמל רחא שופיחב .רבכעה םע ךשמה
" "