סימניות

משחק רעיב הקתפרה באינטרנט

                                  Forest Adventure קחשמ

רעיב הקתפרה (Forest Adventure ):

.עגמ ךסמ ינקתה רובע םיקחשמ לש רוצייב החמתמ רשא ,שדח שגרמ קחשמ רעיב הקתפרה Soft .םיסקמ בוד ידוט ריכהל ךרטצנ התוא תוכזב ,םויכ .תונווגמ תואקתפרהו תואקתפרהל הטונ דואמ הז לבא ,קיחצמ יד הז .ץעה לש רתויב תודיחפמהו רתויב תולפאה תוניפה לא ותוא ךילשה םסק ןטש שמתשהלו ,םוק .הזה הארונה הניפב ךבס לש ךובמב התיבה ךרדב תויהל ךלש ריעצה ןקתפרה וישכע .ער בוד טבש לש םיגיצנ ןכו ,תונכוסמ תודוכלמ אלמו דואמ השק היהת ךרדה .עגפ אללו תומלש תודוכלמהו תונכסה לכ ךרד ונלש רוביגה קיזחהל איה ךלש המישמה .םיסונוב לש ןווגמ דועו םיפקשמ ךל ונתי םה ,בהז יבכוכ תא רוחבל הסנמ ,ךרדה ךרואל .םימוקימ לש רבעמב רוזעלו ישומיש דואמ היהי וללה םיסונובה קלח .ךל היהי השק רתוי תומרה ךרד תכלל התאש לככ יכ רוכז .רבכעה תועצמאב ךלש תומדה לש לוהינו םודיק .הרזע ןצחלב שמתשהל ,יהשלכ היעב ךל שי םא .HTML5 יקחשמל תינרדומ המרופטלפ לע תובותכ הצוחה הבשחמ בטיה דואמ תושרגמ תואקתפרה .ליג לכב םינקחשה תא ךירעהל לגוסמ היהת רשא ,תידוחיי הריווא לבקש תפלועמ הלועמ הק .ינרדומ עגמ רישכמ לכ לע םג אלא ,םידיינהו םיינחלושה םיבשחמה לע קר אל ירשפא התוא .תואקתפרה לש םלועב ךמצע תא לובטל ,רישכמה לע התוא ןיקתהל טושפ .ןווקמ ןיקת תואקתפרה רעי קחשל טושפ לוכי םג התא .םושיר רובעל ךירצ אל וליפא התא .הז ןתונ התאש תושגרה תונהילו ןפדפדב ותוא חותפל טושפ
" "