סימניות

משחק תואקתפרה תריט הימ באינטרנט

                                  Mia Castle Adventure קחשמ

תואקתפרה תריט הימ

Mia Castle Adventure

.םירצמל הרזחב רבעומ התא ,תואקתפרה תריט ילש קחשמב הימ קוניתה םע דחי .ץראב דחא ףא ותומכש ,תולכירדא לש םיבר םיטנמונומ ,הרישע תירוטסה השרומ םע תניינע .םינוערפה לש םישדקמ ,םייניב ימימ םיטנמונומ ,(רוסקולב םיכלמה קמע ,הזיג לש תודימ .ןטק ריית יתכלה לבמיס ובא לש וללה םישדקמה דחאב .הדבאו ןוכנה אלה ןוויכל התנפ ,םיביהרמ ריק ירויצו תויזוידנרג תודומע לע zasmotre .עסונה רוזעל אל םא לשכל םורגל םילוכי םהו תואקתפרה תריט הימ ליחתה הז ךכו .תורורבה וינפ לע ירזכא ךויח םע תושממ רסח רוצי תברקתמ האור עתפל הרצע איה ,ודחפ .תוומ דע דיחפהל אל ,גוהנל אל תוסנל םירייתו תוחור ועצוב הריטה לש הז קלחב יכ ררב .םיגוסה לכמ תוער תוחור ,טאל תוימומ הפע איהשכ המיאב הטיבהו הניפב דחפב הפפוטצה ה .םדימשהלו תוחורה לע הציחל ידי לע קוניתה תא ליצהל .הלש תוינויחה תא ץוצמלו רייתה עיגהל םהל ונתת לא .הדליה לא ןטק קזנ םורגל םיסנמש תוצלפמה לכ תא סופתל הריהמ הבוגת רשפאלו סייגלו , .דיאורדנא וא Windows הלעפהה תכרעמ לע Safari -ו Chrome ללוכ ,ןפדפד לכב שמתשהל ם .ךלש חיינ וא דיינה רישכמב לושכמ תעמשה יקחשמ תויהל לוכי אל רבד םוש .תוצלפמ לכ םע תולקב דדומתהל לגוסמ ,רוביג ומכ שיגרהלו ףיכ תקתפרהל ונהת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more