סימניות

משחק באינטרנט

                                  Ai Conflict קחשמ

Ai Conflict

.םיישוח םיקחשמ תחתפמ תדבוכמ הרבחמ ריווא ךוסכס שדח קחשמ ונינפל .ללחה שוביכ ךורא עסמל רזוח ינאו התא .םייחל המיאתמה ץראה רודכ תא םינתונ רשא ,םיבאשמ לע המחלמ שי ונלש היסקלגב .םילרנימב דואמ רישע אוה ,םייחל םיאתמ היה הז ,ץרא רודכ אצמ תחלשמה דקפמ התא ,ונמ .ץראה רודכ תא חתפל לחהו םילחנתמ לש הבשומ תמקה התא .ץראה רודכ לש הנגה וק תונבל ךירצ התא ,ואצמת םירחתמה ובש דעומל דע קר ,בר אל ןמז .בכוכל ךרדב םיביואה סורהיש ללח תונחת תיינב .םיוסמ ןמז קרפ היהי תושעל ךירצ התאש המ .ךתוא ףוקתל םישלופ לש ינומה זאו .ץראה רודכ לא השיגה לע םתוא קיזחהל איה ךלש המישמה .םהיסיסב לש קשנה ילכ תא רפשלו םהלש היגולונכטה תא חתפל חוכשל אל תאזכ המחלמ הארש .לדגי ךלש שוביכה רבעל חוכו ,תונפקות לידגי ביואה לש' זארטמוליק תמר לכ םע .הבשומה יולת היהי תיללכ החוורו ךלש ןורשיכה היגטרטסאה לע קרו .ללח תוברק לש הריוואה ךותל ךתוא לובטל הקיסומה יוסיכ ו תריוצמ הפי הקיפרג םע דחי .הלא ללח תוברק תונהילו טלבאטה וא בשחמה ,ךלש עגמה ןופלטב רהמ םוקמ Ai ךוסכסה .טנרטניאב קחשמה תא קחשל טושפ לוכי התא הצור התא םא .םושיר תכלל טושפ ,ךכ םשל .קחשמה ךותל םתוא איבהלו ךלש םירבחה ריווא ךוסכס לע רבדל תונמדזה ךל ןתיי הז .ולש ראפתהל לגוסמ היהיו ,םירחא םינקחש לש תומדקתהה רחא בוקעל םג ןתינ !ןמזה תאו קחשמהמ תונהיל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more