סימניות

משחק Elemental רצבמ באינטרנט

                                  Elemental Fortress קחשמ

Elemental רצבמ

Elemental Fortress

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחא לש רצבמ Elemental שדח שגרמ קחשמ אוה ונינפל .םיהדמ םלועל ךתיא ונמצע תא םיאצומ ונא ,םויכ .ערו םיבוט תוחוכה ןיב יחצנה קבאמה והז .תונוש תוצלפמ יטבש םדא תוכלממ תדרפה תוצראב ,לובגה רוזאב םירגש םידקפמהמ דחא התא .ותוא סורהל ידכ ךלש הריטה רובעלו לובגה תא וצח וללה םיטבשה לש םיבלושמה תוחוכה י .הריטל השיגה לש תורדשה לכ םוסחי תוליעיב ךכ תוצלפמ לע ףוקתל קשנה ןמ ורטופי ןהשל .ותומת ךלש םישנאהו התאו בר ןמז ךשמב דומעל אל תוריקה תא ץורפל ךלש הנגהה םא ,לכה .הנגה ילדגמ תא תונשלו רתוי םדקתמ קשנב םתוא ףילחהל לכות ,ביואה תדמשה רובע םיסונ .ךילא םכצרא לש דיתעה יכ ,דואמ ופסאיי ךכ תיתועמשמ לידגי םיביוא רפסמב השדח המר ל .רבכעה םע תעצבתמו הטושפ יד איה קחשמה לש הטילש .תויגטרטסא לש הירוגטקל ךייש רצבמ Elemental קחשמ .ךלש יאנפה תועשל עשעשמ ןועשה תא ריאהל רוזעי שידא ךתוא בוזעא אל תירוקמ הקיזומו .ורובע ןמזה ךשמ תונהילו טלבאטב וא בשחמב ,ןופלטב רצבמ Elemental דירוהל טושפ .טנרטניאב תורישי קחשל ןתינ רצבמ Elemental ןכ ומכ .תיתרבחה תשרה לש יפיצפס ןובשח תועצמאב סנכיהל וא םומינימה םושיר תא ריבעהל בייח .וב םירחא םינקחש לש תומדקתהה תא תופצל וא ךלש םירבחה לש קחשמל איבהל לגוסמ היהת .הנושארה היירישעב רתויב םיבוטה םינקחשה סנכיהל לכות ךלש לכשה ללגב ילואו ,ךלש תו .שגרמ יוליב םיענ קחשמ םכל םילחאמ טושפ ונחנא זא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more