סימניות

משחק רצוא תריז באינטרנט

                                  Treasure Arena קחשמ

רצוא תריז

Treasure Arena

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחאמ רצוא הנרא שדח שגרמ קחשמ אוה ונינפל .הדלפו םסק ידי לע טלשנה קוחר תודגאמ םלוע ולבקי םירפוסה ידי לע רשק ךמע רוצינ ונ .תוהכה תומוסק תויונמאה תא עונמל אל ,בשותה םסוקהשכ תוכלממ דחאב .םיקיתע םיצפחה תובר הדוצמה תורצוא סחיו תומדא הברה חקל אוה ,ונמזב .התוא וסרהו בלושמה אבצה שלפ וצראלו ,בוט ןוחצינ תוחוכ רחואמב וא םדקומב ,ליגרכ ל .ונמזב םסוק ידי לע ורצונ תונוש תוצלפמ תואלמ היהש הריטה תחתמ תורעמב ואבחוה םה , .לפואה תוחוכ לש הממח היה הז השעמל יכ ,םש אוה יכ ההכ לכ תא תינמז וב סורהל ,םיאו .ךכב ול רוזעל לוכי ינאו התא .תורצואו םיטירפ לש ןווגמ ףוסאל ,ךובמב תכלל ונלש רגתאה .הדימשהל שיש םיביוא ,םוקמל םוקממ עיגהל םיכירצ ונחנאש תודוכלמ הברה םישגופ ונא ך .קיודמו ריהז תויהל ידכ ,יתועמשמ ןפואב לדגת תובכרומ לש המר לכ םע .ףוקתל ןווכתמ ןמסה תא ריבעמ רשא רבכעהו תומדה תעונת לע םיארחא םה - בשחמה תדלקמב .תידוחיי הריווא ול תנתונ הקיזומהו הקיפרגה םע דחי רשא ,ידמל םינהמו םישגרמ םיקחש .שידא ראשנ אל דחא ןקחש ריאשמ אל הז לכ .תומרה uvlekatelniysheh רבעמ תונהילו טלבאט וא דיינ ןופלט ,בשחמב הנרא רצוא רתוי .טנרטניאב תשרב קחשל םג רשפא .תויתרבח תותשרמ םהלש םימייקה תונובשחה לכל סנכיהל שמתשהל וא ספוטה יולימ י"ע םשר .םירחא םינקחש םע תורחתהל וא ךלש םירבחה הנרא רצוא ןימזהל לוכי התא הז םע .רצואה תריזב רתויב םיקזחה םינקחשה דחאל ךופהת התא ילוא ,עדוי ימו ךלש ליפורפב גצ !ןמזה תאו קחשמהמ תונהיל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more