סימניות

משחק םייח ילעב ריווא ברק באינטרנט

                                  Animals air fight קחשמ

םייח ילעב ריווא ברק (Animals air fight ):

.ביואה תסייט טרייל האירמה יברק בכר תווצו תויח לש עגורה תולחנתהב עוגיפה יפרוט .םיסוטמ לש םייחכונה םינוקיתה תא עצבל ידכ - ינשה ,ביואה רבעל תוריל אל דחא ,םיאנ .הנגהה וק תא ץרפ אל ביואה יכ םילייחה לש המיחלה ירושיכ תא רפשל ,םיעצפ אפרל
" "