סימניות

משחק slacking קחשמ רשוכ באינטרנט

                                  Slacking game Gym קחשמ

slacking קחשמ רשוכ (Slacking game Gym ):

.הכורא העש הציפק ,גוליד לבח םע קוסעל התוא ץליאו תולמעתהל הרומה ןומיאמ יאוזב .רדענ ןמאמה דועב ,םתוא סופתל ידכ תושעל התנווכב רתוי םימיענ םיניינעל הסמ ול שי .רודכב קחשלו רופיאה ,ןופלטב רבח םע חחושל ,םירקול םיביואמ טרופס ילענב םיכורשה ת .ספתנ אל הרומה יכ אדו
" "