סימניות

משחק Defender קנט באינטרנט

                                  Tank Defender קחשמ

Defender קנט (Tank Defender ):

.ךלש םכחה לוהינל תודוה ,תויקנע תוינוירש םהל שי ,ויתולוכיל םאות וניא ולדוג ,ןטק .ברק יסוטמ ,םיציצפמ ,םיקוסמ ,ביוא יסוטמ ףע רבעל תוריל ,םיישומיש םיסונוב םע ריו .תולפונ תוצצפ תוטמתשה ,עגפיהל ךמצעל ןתית לא
" "