סימניות

משחק טרופס גנו באינטרנט

                                  Sports Mahjong קחשמ

טרופס גנו (Sports Mahjong ):

.גנו חולה לש הדיחה תא רותפל ,ינויגהו םכח בושחל .חטשהמ ותוא ריסהלו םיחירא לש הדימריפה לש טלחומ קוריפ איה תיפוסה הרטמה .טרופסל םירושקה םיפסונ םינייפאמ יפלו ,תוסוכ ,טרופס לש םינוש םיגוס םיראתמ םיחיר .רבכעה םע ךשמה
" "