סימניות

משחק !הזלא לבק באינטרנט

                                  Get Elsa! קחשמ

!הזלא לבק (Get Elsa!):

.ונתוא עיתפהל תוקיספמ אל םוקיה םירקה תובבל לש תונב .בשחמ יקחשמ חותיפב ודי תא תוסנל טילחה הזלא ,הז בלשב .הל םרג הז ךמס לעו ,2048 ב ידגאה קחשמה לש ןויערה תא הלאש איה .םיחותפ םתשולש קחשמה תליחתב ,םיעוביר רידגתש ינפל הנה .יכנא וא יקפוא אוה הילאש תוהזל ןכמ רחאלו ,החותפ הנומת לע ץוחלל ךירצ התאו ינסיד !בוט לזמ
" "