סימניות

משחק טובור תומהב באינטרנט

                                  Robot Behemoth קחשמ

טובור תומהב (Robot Behemoth ):

.קנע הז - הכ דע ץראה רודכ ינפ לע תויחל םייחה ילעב בל םישלו ,הרויה תפוקת לש ודח .םיזילע ידמל םינכוסמ םיפרוט םה הלא - םהלש םיינוציחה םינוטילקתה יפונ יבגל םייבי .הנגה יכרדו המצוע בר קשנ ילכ םע ותוא דייצל ,קזח ברק טובור םטופופיה ףוסא .ביריה םחליהלו הדובעה תא רחב ,םלש לולכמ רחאל
" "