סימניות

משחק Outbreak םיליט באינטרנט

                                  Missile Outbreak קחשמ

Outbreak םיליט (Missile Outbreak ):

.עקרקה לע דמועה ,םהיבור תורילו תולפונה תוצצפה תוריהמב ביגהל ךירצ התא ,ינלטק תו .רוביג היהיו ,סואכו אבו ברק תוומה ןמ םיחרזאל וכסחי ךלש ריהמה קוידהו הבוגתב Commit רבכעה םע תוירי לעו הצק.
" "