סימניות

משחק ןחכש רבחל תואקתפרה באינטרנט

                                  Forgetful Friend Adventure קחשמ

ןחכש רבחל תואקתפרה (Forgetful Friend Adventure ):

.םירבחה לכ תא רקבל ךרדה תא רוכזל לוחכה גדה רוזעלו החכשמ לבוס אל התאש םיווקמ ,ר .תונוש תויומד םע ךריבו החש תרודל םהילא רוזחו רוביח יווק לש ףצרה תרעה .ךלש תלוכיה תא תוארהלו רבכעה םע ךשמה .רוזח ,אל םא
" "