סימניות
ירוד לש םיקחשמ תאיצמ

ירוד לש םיקחשמ תאיצמ

.םוירווקאה גד לע אלמ ךרואב תידמוק הרוטקירק םירזחשמ ,םיפלאמ םימעפ .םניחב תורחא תויומדו קנאה ,ןילרמ ,ומנ :הירבחו תישארה תומדה םע קח .תיגול הבישח תושרודה תומישמב םיענ יוליבו תויתריצי תומישמ ,תומיהד .תונומתב םירפסמה תאו םילדבהה תא אוצמל ,בולכה ןמ ירוד םניח ,םוירו .ילע תובוהאה תויומדה תא תחקלו םיה יקמעמב עסמל םיאצוי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ירוד שפחמ לפי קטגוריה:

Presents רחא שופיחב קחשמה Dori

.ירוד רחא שופיחב קחשמה סיסבל רתוי רחואמ ךפהש ,אילפהל קיחצמ רופיס

.לוחכ עזג חתנמ לש גד ומצע ירודה תא ךפוה תישארה תומדה לש הז קלחב .רצק חווטל ןורכיז םע תחא היעב הל שי לבא ,הבידנ ,תדהוא ,השיגר איה ירוד םינווקמ םיקחשמ תאיצמ

.היינש ינפל התיא תאצמנ איהש ירמגל החכש איה ,תוצאה חיש ירוחאמ הגי .םיזגפ םע התיבה ךרדה תא ושרפ םירוהה ,יתבל רוזעל והשכיא ידכ .הילע בוהאה עבצה הזש הרמא ימאו ,דורו היה תויכנוקה דחא .תעדומ-תתה המרב קר לבא ,הזה עדימה תא רכז ירוד ,סנ הזיאב

.ןטקה ומנ לש הלצהה עצבמב ףתתשהל החילצה וליפאו ,הלדג ירוד ,הפלח ה .הב ולפיט ,ןורכיזה םע הלזמ לע ועדיש ,םישדח םירבח האצמ איה זא

.המצעב םתוא אוצמל הטילחמ איה ,התוא םישפחמ ןיידע אבאו אמא יכ הטלח .רבחל רוזעל םיטילחמו ,דצב דומעל םילוכי אל ויבאו ומנ לבא ,תוליחתמ .בוש דביא אוה לוחכה גדה יכ הדבועה תא ליבוה הבירמ רחאל .לודג םוירווקאל חלשיהל םילוכי םירחאו ,םילודגה םימה ךותל םררחשל ר

.תחטוב ךכ לכ איה יכ ,תועטהל ידכ םולכ הלוע אל הז .ינמז ןפואב םקוממ היה הרוביגה םש ,הדבעמב תויהל ררבתהש ,קנאה ןונמ .וב ולפטי םה ובש םוקמב םידליה רדחל עיגהל ידכ ,ריפנסל תפרוצמה תיו .הז תא ואצמ דימת םישנא לבא ,ולש רגאמה ןמ החירב בושו בוש השע אוה

.םהלש תואקתפרהב ישיא קלח תחקל ,ירוד םיקחשמ תאיצמ חתפ היצמינא טרס

.תיטתסא הניחבמ תיביטקרטא הקיפרג תונהיל ולכות ,ירלופופ רנא'ז תומג

:הלגמ התא עוצעצ המ הנשמ אל ,לפונ אל תוכיאו .םיענ תויהל ךפוה אוהש ךכ ,תיתוכאלמ הכירבב םירחא םייביטרוקד םיצפח .תונוש תומישמ רותפל רחאל ,םוכחת תוארהל םיעיצמ םישרגמ תובורק םיתע .תויטמתמ תואמגוד המכ ןורתפ ידי לע הז תא לבקל ךירצ התא םדוק לבא , .השק בצמב ךל רוזעל תובורק םיתעל היהי witted -הריהמ תונמוימ לבא ,

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more