סימניות

משחק ץנאפ תבית באינטרנט

                                  Punch box קחשמ

ץנאפ תבית (Punch box ):

.סעכל םרג המ חוכשל התאו ונלש קחשמה תא קחשל ,תוילילש תועפשה תויהל לוכי הז ,םיטי .הובג לדגמ ודמענ ,ץע תואספוק לכ תא רובשל ידכ קזח רוחב הרזע .ופורגאב םתוא רובשל רשאמ רתוי בוט רבד איצמה אלו ליעומ והשמ םהב אוצמל הפצמ רובי .עגפיהל ול ושרה אלו ,תומדה תא זיזהל ,םינכוסמ םיפינס ויהי םיקולבה לע ליכמש ובשח
" "