סימניות

משחק חש Scarrier לודג ההובג תצלפמ באינטרנט

                                  Monster High Great Scarrier Swim קחשמ

חש Scarrier לודג ההובג תצלפמ (Monster High Great Scarrier Swim ):

.םלרוג לע גאדומו ,הרזומ העדוה ולביק םה יכ ,תורבח םי תולותב רקבל םיכלוה םה ,ףיר .םימ חטש רבגתהל רתוי לק היהי הז םיגד תובנז םע הדליה תרזע .םייח תנכס לבא ,םיפי הרואכל םה ,קנעה ליערה גדה תא השוע ביבסמ תכללו ךרדה ךרואל .ךלש הנחתה תמרב הרוביגה לש חלצומה רבעמה ירחאו ,םיציח להנ
" "