סימניות

משחק Connected תובבל באינטרנט

                                  Connected Hearts קחשמ

Connected תובבל (Connected Hearts ):

.ןויגיה םג אלא ,הבהא קר אל הז - בל .םיינועבצ תובבל המכ םיווקל רבחתהל ךלש תילאוטקלטניאה תלוכיה חתפל לכות הזה קחשמב .םינוש םיעבצ לש תיארקאה הרוצב םיחנומ תובבל שי תשרגמה הרעה .עבצה ותואב רבחתהל תלבת ,וקה לא ךרדה תא אוצמל איה ךלש המישמה .המר רובעל םיכלהמ םירשעב קחשמ יכלהמ וא תוריהמב רבחתהל ךירצ התא ובש ןמזה אוה ןו .רתוי תמכחותמ המרל רבעות ,דדומתהל לוכי התא םא
" "