סימניות

משחק Icesters תורצ באינטרנט

                                  Icesters Trouble קחשמ

Icesters תורצ (Icesters Trouble ):

.דחאכ םירגובמו םידליל םימיאתמ רשא ,הלועמ לזאפ קחשמ .הלפנ אל איה יכ ,חטשה ינפ לע חרקה תכיתח תא ךושמל ךירצ התא ,דואמ טושפ תחא איה ה .ךסמה תיתחתב םירותפכה תועצמאב ,בוש המרה תא ליחתהל ידכ תונמדזהה תא ךל שי ,רדסב .םירתוימ םיקולב ריסהל התא ובש ץחל לאמש ,רבכעה תא קר ךירצ התא רובעל ידכ .ךנוצרכ ףיכה ליבשב קחשל לוכי התאש ךכ ,םהייח רפסמו רמייט אל קחשמ בחרמ לע
" "