סימניות

משחק דבוכ יקחשמ באינטרנט

                                  Games of gravity קחשמ

דבוכ יקחשמ (Games of gravity):

Gravity ינודז ביואו ונדידי םג תויהל לוכי. .הז םע וקחשת לא .הניפסה ןוסאמ טואנורטסאה תחירב רוזעל ולכות םיקחשמה Gravity קחשמ .םייתסי קחשמהו המי אוה זא ,םדאל הבורק הבית םאו הליער תלוספ םע תובית סוטל תוביב .תושונאל דואמ םיצוחנ רשא ,zhetonchiki בהז לש הרוצב םייעדמ םינותנ ףוסאלו ,הדיבכ
" "