סימניות

משחק יקי'צ העובה באינטרנט

                                  Bubble Chicky קחשמ

יקי'צ העובה (Bubble Chicky ):

.םיאלקחה לש םינגה ןמ רעי יתורפו תורפ לש לוביה לכ םתיאו ,יבשב וספתנש םיחורפאו ת .לשב ירפ תאו םידלי תא ריזחהל תועובה תוריל ,דדומתהל הל רוזעל ,תיקנע הקטגור םע ן .וצצופתי ודמעי אל םה ,םיהז רתוי וא תועוב שולש רוציל ידכ זגפ םישלו הרטמ חקית םא
" "