סימניות

משחק רוטוק Smarte :םלוע שגופ הדלי באינטרנט

                                  Girl Meets World: Smarte Couture קחשמ

רוטוק Smarte :םלוע שגופ הדלי (Girl Meets World: Smarte Couture ):

.םירבד דועו תונונגס ,םיטירפ רפסמ לע עוקשל לוכי התא ובש ,הנפוא לש הנוש דואמ ויל .םידגב ףוסאל לכות היאמו ילייר תרדהנ הדלי - םהמ םיינש הפו ,קחשמה לש םירוביגה םע .םידגב לש םימיאתמה םיגוסה תא אוצמל ידכ ,ןויגיהה תא תוארהל ךירצ התא ןאכ .םירזבאו םיילענ םע תבלושמ תויהל תבייח הלמש וא הצלוח ,אמגודל .טעומ ןויסינ תודוקנ חיוורהל ,הנוכנה הריחבה אוה הז םאו ,ןוכנל האור התאש ךרדב םי
" "