סימניות

משחק ינלטק ץורימ באינטרנט

                                  Lethal race קחשמ

ינלטק ץורימ (Lethal race ):

.ינלטק ץורמב קלח תחקלו ,התושרל םידמועה ץורימ תינוכמ חק .הנטק תינוכמ תקבאל ןוחטל לגוסמ ארונ םיבבותסמ םינונגנמ ,תודיריו לולת ספטמ לבא , .חוור םע לומ תינוכמל לעמ ץופקל ,םיצח להנ
" "