סימניות

משחק הבילל עיגהל באינטרנט

                                  Reach the core קחשמ

הבילל עיגהל (Reach the core ):

.עדונ אל ץראה רודכ לולסמל העיגמ תיללח .ךלש תווצ םישפחמשםיישומיש םיבאשמב אלמ אוה .רתויב רקיה עזגהובש ,ץראה רודכ לש הבילהעיגהל לוכיש לודג ליגרתויהיךילרנימ תקפהל .חודקל לגוסמ היהי אוהש לככ ,הז תא רפשתש לככ,תאז תמועל ,ץראה רודכ לש םורקבלודג .שדח דויצ תשיכרוהיצזינרדומ לע האצוהש תויהל םילוכי םה זאותודוקנ לבקת ,םיבאשמ ףו .ללשלתאזה המחלמל ןכומ תויהל ידכ ,הזה תכלה בכוכ לש תרתחמה יבשות תא ףוקתל ךרטצת
" "