סימניות

משחק משגר Canoniac באינטרנט

                                  Canoniac launcher קחשמ

משגר Canoniac (Canoniac launcher):

.בוט םוקמ סופתל חילצמ המכ ןיידע לבא ,קיר טעמכ התוא לש תמאה הנה לבא ,הדובע יל ש .קחשמב ונדיקפת הזש ךכ ,ןווגמה לש הקשהה לע ןחבמב קלח לטונ ,ונלש תישארה תומדה אמ .םהב שמתשהל ןתינש םינוש קשנ ,םיניינעמ םירבד הברה תונקל לוכי התא ,קחשמב חיוורה
" "