סימניות

משחק יבאסאוו באינטרנט

                                  Wasabi קחשמ

יבאסאוו (Wasabi ):

.יטקלגה בחרמל סנכנ אוה הז ךרוצלו חטש תומדא יתוא גנעל בהוא זוורב .ולש םינושה ללחה םינילבתב זחאיהל החילצה איה הסיטה ךלהמב יכ הובג ךכ לכ גד תכיתח .היגרלא רבדמ ינמ יל שיש,תוקריו תוקרי ינילבת תא המינפה אל הסיטהשתאזכ תונמוימב ה .ךלש קחשמה תא גרדשל לוכי התא ובש קחשמ תונחברקבל וחכשת לא ,המרבקחשמ התאש עגרב
" "