סימניות
Doki םיקחשמ

Doki םיקחשמ

.םיפיצרה קחשמ לש הירוגטקה תא תחתופ םייח ילעב לש תיתודידי הרבח .Anabel ו Fico ,יבג ,Doci, Mundi, Oto םע תרושקת הנהנ ,טנרטניאב ם .תכשומו המיענל הצובקה תא ךפוהש המ ,תונוכת לש תדחוימ הצובק תגציימ .ויתודוס תא םידמול ,םלועב םיעסונ םירוביג .ישומיש רועישל ףרטצהל םלוכ תא םינימזמו ,הברה םידמול םה זא .ןשלגו דרובונס ,סוטמה לע טולשל לוכי התא דחי .תוניגנמ ןגנל תואמגוד רותפל ,םהלש ראתמה יווק ךרואל םיטקייבוא שפח
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים יקוד לפי קטגוריה:

Docks םידלי יקחשמ חותיפ

.םלועב לייטל ורבחתה רשא םייח ילעב לש תדכולמ הצובק התאש ינפל .אלפ ךכ לכ הז יכ ,רתוי וילע תולגל איה םהלש הרטמה Doki םינווקמ םיקחשמ

.ןודעומל ופרטציש םידלי תרבחב דחוימב ,םתוא דומלל םיבהוא םה .תורזומ תועפותו תויטוזקא תוצראב םיעיפומ םתאש ינפל .הז ילב רדתסהל לוכי אל התא לבא ,תויעב רותפל ךירצ התא םימעפל .רתוי בוט ינשה תא דחא ריכהל ,דחאתהל םירבחל רוזעל םימוד םיבצמ לבא

.תונחלס ,דסח ,תידדה הרזע ,השעמל םוקמ שי םהבש ,םייחה יחקל םה הלא .םיפתושמ םיצמאמ השוע התא םא השק בצמ לכ םע דדומתהל לוכי התא יכו ,

.לודג והשמ תושעל םיכירצ םה רשאכ ול בישקמ תווצה ראש .םירבח לש םתעד תא ןובשחב חקול לבא ,תוינכות חתפמו תונויער דימעמ א .הילע ךומסל רשפא דימתו ,הבושקו השיגר איה .ןמזב המצע תא המירמ איה לבא ,ידמ רתוי תלהבנ איה םימעפל קר לבא .ךכב ךרוצ שי םא ,חצנמה לע לטומה דיקפתה תא ומצע לע תחקל ששוח אלו .תוחלשמ ךלהמב בכרה ידי לע ןמיהמ תובורק םיתעל אוה ןכלו ,סייטו בוט .ךר דימת אל התיחנה תאו ,ומצעב חוטב ידמ תובורק םיתעל אוה ,ןוכנ .תינמלוחו תבהלנ איה .םילשכ לע תולקב תחלסנ איה ןכלו ,הצובקב יטנמור יכה עבטה הז .המישמה תא תחכוש ,תחסומ איה ,הפי האור איהשכ .ךכ לכ קותמ רוצי לע סועכל השק יכ ,הבוהא ןיידע איה לבא .תרבדמ איה ובש ןפואה ןמ רכינ הזו ,רתויב תרגובה איה ,הלש םירבחה ל .חתפתהל הירבחל רשפאמ הז לבא ,םירחאל תרכומ אל ,תושק םילימב תשמתשמ .בהלנ יפוא תיביסלופמיא ,הביח ,הזילע ידי לע הלדבנ רשא ,רטוא הז .ולש בצקב דומעל השקש ליעפ ךכ לכ אוה .בר ןמז ךשמב קיפסי רשא ,ןיגוריסל ףיכ תולגל ,רשקתל ךרטצנ יכ עשעשמ .תוריפ ףוסאל ,וקאט םילשבמ ,ןפוד אצוי סוטמב הטילש ,דרובונס וא ןשל .םילזאפ ףוסאל וא תונומת רייצל טושפ התא רשאכ םג ,םתיא םמעשמ אל םע .םתיא תויטמתמ תואמגוד תחקל דומללו םירבח שבלתהל לוכי התא

.ראתמה יווק ביבס הדימריפב םירצומה לכ תא אוצמלו תכלה יבכוכ תומש ת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more