סימניות
ףלצ שקנתמ קחשמ

ףלצ שקנתמ קחשמ

.םניחב קחשל ןתינ רשא ,שקנתמ חצור ןווקמה קחשמה רוביגכ לעופ ןמקיטס .םישק םיבצמב ומצע תא אצומ אוה ,טקייבואה לוסיחל תומישמ תלבק .הלגתי אל אוהש ךכ ,עצבמה דוס תא ןוחבל אוה רקיעה .קוידב הרטמה ןכלו ,קחשמה תמר לש ףוסה דע ליבוי הז ,ןוכנ אלה םדאה .ןברוקה עיפוי ובש חטשה תא תוארל ידכ הארמ תועצמאבו ,חוטב םוקמב טל .תוביסנה יונישל תוריהמב ביגהל ךירצ התאו ,תע לכב ררועתהל םייושע ם .החלצהב תומישמה לכ תא םילשהל היהי ןתינ וז ךרדב קר
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ףלצ שקנתמ לפי קטגוריה:

חצור ףלצ םילגרמ םיקחשמ

.הברה םילגוסמ הלאכ םישנא ,בוט ינפוג ןומיא הלועמ תונמוימ לעב .הרורב האצותה ,ביואל ךפוה בשותהו שבתשמ םואתפ והשמ םא לבא ,ינלטק .apt הרויה ,לגרמ רפוס ומכ שיגרהל תונמדזהה תא שי שקנתמ םישמתשמ ףל ףלצ שקנתמ קחשמ ןווקמ

.הרטמה תא ריהזהו החישה תא עמש דגובה לבא ,ןכוסמ עשופ לסחל המישמ ל .ביואה תא רוצעל ץמאמ לכ השע אוה ,ליעפ היה אל לבנה .הביריה הצובקה גיהנמ וא ןוכנ אלה םוקמב תויהל ררבתהש םימת םדא ,דע

.תומשב םילדבה שי ראשה לכ ,םירפסמ ידי לע םידעוימ םהמ השימח ,ומסרו .המלשוהש המישמל הווש המרהו הלשמ רופיס שי תחא לכל ,הדימ התואב תוט

.םינקחשה לש קוידו תונמוימב יולת רבעמה תומר .תורופס תוינש ךותב ןפדפד ןולחב ןווקמ ןפואב ץורל םיקלחה לכ ,תורשפ

.ינושארה עדימב םייולת תואבה תומישמה לכ

:בכרומ אוה ,המישמ לבקמ שמתשמה ,שקנתמ חצור קחשמה לש קלח לכ .תיפיצפס הקיפרג שי םיקחשמה לכל .םירפסמב םילדבה וא םיפוצרפ לש תוידוחיי תונוכת אלל םימכחותמ םיארנ .המישמב ןיוצ רשא ,הרטמה תא קוידב תוכהל דחא ןויסינ םע ךירצ ןקחשה

.הדעסמב הפק םיתוש וא דרשמב הבישיב ןתמו אשמ םילהנמ םה ,לשמל ,העונ .שארה רמוש ידי לע רמשנ ןברוקה ,העונתב וא תינוכמב הענ הרטמה םא ,ל .לשוכ בשחנ המישמה ,ןיעה ןמ רתסומ ןברוקה םא ,עצבל דואמ השקש תומיש

.תויאבצ תולועפ לש הדש לע לבקמ אוה ,ןברוקה תא לסחל ךירצ קר אל ןקח .חרזא תועטב גורהל אל ידכ םירכומ תויהל םיכירצ םה לבא ,םיבר םיביוא .םיטקייבוא קחרתהלו ברקתהל לוכי התא ןאכ קר ,הארמה לש דוקימה תמאתה .שאב רזוח אוהו ןשי אל ביואה ,םייח הלעי בוכיעה לבא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more