סימניות
ףלצ ינוריע קחשמ

ףלצ ינוריע קחשמ

.תוחיצר רובע יתועמשמ ףסכ םימלשמ םהו ,םידגב םתכ אל םדה ,רתויב םיב .קיודמב םתוא תסרוה ,םישנא לש להק ךותב םיטקייבוא םילולסמ ,םיימינו .השדח הרטמ יתועמשמ םולשת לבקמ אוה ,השענ הדובעה לע חוודש רחאל .םיפדור קחרתהלו ,םילושכמ לע רבגתהל ,תויופצ אל תויעב תוריהמב רותפ !עשפ שלב ומכ הז ,הז תא הסנ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ינוריע ףלצ לפי קטגוריה:

Sniper ריעה קיחצמ םיקחשמ

.יניצר רכמתהל םהו ,תולובג טעמכ ןיא םירחאל ,תומזגומ תואנהו תוגירח .קוחה דצב יולת חצור לש וכרדב וא ףלצב םירחובש ימ לש םיעינמה תא ןי

.יעוצקמ הרויה ומצע תא ססבל חילצהש ,םסרופמה stikmen תא שוגפל ולכו .םוקמהמ קחרה תבכוש ,הרטמ רחא תונלבסב בוקעל תרשפאמה תילאסולוק הפי .םיללכה יפ לע קרו ךא גהנתמ ,דייצב שדחמ לגלגתהל ,םתוא שיגרהל הסנ

.דבוע אוה ימב יולת הז .םיביוא תדמשה ידי לע וצרא לש ןוחטיבה תא תרשמ אוה יכ ,ףלצ ארקיהל .חצר לע ושינעהל שיש חצור םע םידדומתמ ונחנא ,היפאמה לש םיסובה םה

Sniper ריעה קחשמ ןווקמ

.הבור םע םישומח םוקמל ךלוה דימו ,הקסעה יאנת תא דמול אוה ,האבה הע

.םהידרשמב תונחלוש דיל וא תוינוכמב םיבשוי ,םיקסעב םירהממש םינטק ם .םיטקייבואה תא יתועמשמ ןפואב לידגמ רשא ,ףקיה לע לכתסהל בייח ףלצ

.הקירז עצבל ידכ רבכעה רותפכ לע ץחלו ,להקב ךלש הרטמה תא אצמתש דע

.אבה וצה תא לבקלו חוד חולשל ידכ גצה לע אוה ,תחא המישמ םילשמ אוהש .שדח דעי רחא םיבקוע ,שדח טלקמב ותוא םיאור ונחנאו ,אבה םוקמל עיגמ .הובג ימד יואר ,יתימא יעוצקמ תויהל ידכ ךמצע תא תוארהל ךירצ התא .חורבל ןמז יל ןיא םיטקייבוא וא טקייבוא ךכ ,תקיודמ הכמ הוולמ תויה

.רשוכב תויהל דימת בייח אוה ,רסוי אל ומצע חצורהש עגרב זא .ןויגיהה םוכחת תועצמאב תובכרומ תויעב רותפל שי תובורק םיתעל אוה ,

.ריעב קיפסמ דימת רשא ,םילושכמ וא רוא רדעיה ידי לע דרטומ תויהל ךי .רצק ןמז ךותב דעיה תא לרטנל ידכ ריהמ תויהל ךרוצ שי ןיידע .האלה ןכו םיכורא םיקחרמל תוארמ ,הליל תייאר יפקשמ ,קיודמ קשנ רתוי

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more